С използването на интернет сайта оrendabooks.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вледствие на използването на този уебсайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото ползване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване на целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.

Обвързването от Общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите Вашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси и/или коментари във връзка с уебсайта на оrendabooks.com, можете да се свържете с нас чрез страницата Контакти.

Общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

Издателство "Оренда" ЕООД, регистрирано в гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Перущица 6, наричано по-долу за краткост "Търговец" от една страна,
и от друга – лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост "Потребител", във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин оrendabooks.com

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и че всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът оrendabooks.com е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

  • Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или бутон в сайта на оrendabooks.com
  • Запазването на пасивно поведение означава ненапускането на Сайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя
  • С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от издателство „Оренда“ при спазване на изискванията на Закона за зашита на личните данни- както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта оrendabooks.com, така и по повод на дейността на издателство „Оренда“.

 

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3)Онлайн решаване на спорове

Линк: www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=BG

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.orendabooks.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС с наложен платеж при доставката на стоката.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Търговеца, за които правото на отказ от договора е приложимо;

2. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Търговецът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

4. (1) Ползвателят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
1. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Търговецът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Търговеца. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Търговеца, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Търговецът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

III. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


1. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Търговеца и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Търговеца.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Търговеца или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Търговеца.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Търговецът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

2. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Търговеца и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА IP АДРЕСИ, БИСТВИТКИ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

С цел подобряване качеството на уебсайта, www.orendabooks.com наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава
www.orendabooks.com. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен www.orendabooks.com и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


1. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Търговецът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Търговеца във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
2. Търговецът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Търговецът се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Orendabooks.com ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и достъпът до нея е непрекъсваем. Orendabooks.com ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Orendabooks.com ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта orendabooks.com, и не носи отговорност за такова съдържание. Orendabooks.com ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Orendabooks.com ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
Orendabooks.com ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

VIII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от
Orendabooks.com ЕООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Orendabooks.com ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
 
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

4. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на www.orendabooks.com

5. Orendabooks.com ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на orendabooks.com, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. Orendabooks.com ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги, без предварително известяване. Orendabooks.com ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.


6. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време.
Orendabooks.com ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

дата: 17.12.2021